Ados Budáčová

Naše služby

ADOS Budáčová > Služby
Služby

Ošetrovateľská starostlivosť a liečebná rehabilitácia

Ošetrovateľskú starostlivosť a liečebnú rehabilitáciu poskytujeme podľa ordinácie lekára. Medzi najčastejšie indikované výkony patria

Služby

1 ) Ošetrovanie rán predkolenia, pooperačných rán a dekubitov

Charakteristika služby:

Rana

Rana (kožná lézia, defekt) je strata či, porušenie integrity kožného krytu (poprípade sliznice) vznikajúce v dôsledku mechanického, fyzikálneho a chemického pôsobenia, alebo patofyziologického procesu. Pri chronických ranách bývajú poškodené aj hlbšie štruktúry.

Chronická rana

Chronická rana alebo nehojaca sa rana je definovaná ako sekundárne sa hojaca rana, ktorá i pri adekvátnej liečbe v priebehu 6-9 týždňov nevykazuje známky hojenia. Najčastejšie vzniká v troficky zmenených tkanivách v dôsledku predchádzajúceho postihnutia, alebo poranenia, prevažne cievneho pôvodu.

Nekrotická rana

Nekrotická rana obsahuje mŕtve tkanivo. Zvyčajne je to tvrdá, suchá, žltá, hnedá až čierna eschara pokrývajúca spodinu rany. Odumreté spojivové tkanivo býva šedé. Eschara sa môže časom zmäkčiť autolýzou.

Dekubitus (preležanina)

Dekubitus (preležanina) je miestne bunkové poškodenie tkaniva vznikajúce v dôsledku priameho tlaku, trenia a trhacími silami, prípadne ich kombináciou, i mobility a celkovo zhoršeného stavu pacienta. Postihuje kožu, svaly, šľachy akosti, pričom sa môže manifestovať len začervenaním pokožky, alebo až nekrotickým tkanivom. Dekubity patria do kategórie chronických rán.

Syndróm diabetickej nohy

Syndróm diabetickej nohy predstavuje ulceráciu, alebo postihnutie hlbokých tkanív na nohách diabetika distálne od členka. Poškodenie je spojené s diabetickou neuropatiou, ischémiou a infekciou. Syndróm diabetickej nohy a diabetický defekt je chronická komplikácia diabetu. Manifestuje sa rôznymi zmenami na DK prerastajúcimi do diabetického defektu, ktorý je najťažšou formou postihnutia DK u diabetika.

1 a) Prevencia vzniku preležanín

1 b) Nácvik starostlivosti o imobilného pacienta spojený s poradenstvom

1 c) Nácvik starostlivosti o imobilného pacienta spojený s poradenstvom

Služby

2) LIEČEBNÁ rehabilitácia (poskytujú fyzioterapeutickí pracovníci):

Charakteristika služby:

Domáca liečebná rehabilitácia

Domácu liečebnú rehabilitáciu poskytujeme pacientom po úrazoch, výmene kĺbu, cievnych príhodách (porážkach) alebo po operáciách, či iných zdravotných problémoch vedúcich k imobilizácii, ak nie sú schopní samostatne navštevovať rehabilitačné zariadenie.

Liečebnú rehabilitáciu poskytujú kvalifikovaný fyzioterapeuti

Rámcový rozsah výkonov liečebnej rehabilitácie:

Rehabilitácia je zložitým, viac aspektovým procesom, ktorého cieľom je vrátiť pacientom najväčšiu možnú funkčnosť v oblasti psychickej, fyzickej, spoločenskej a pracovnej, ale tiež ekonomickú nezávislosť a zabezpečenie sociálnej integrácie. Domáca liečebná rehabilitácia sa poskytuje na základe odporúčania lekára. Môže byť hradená zo zdravotného poistenia alebo pacientom.

Služby

3) Injekčná liečba

Podávame nasledovné typy injekčnej liečby

3 a) Intramuskulárna injekcia

Intramuskulárna injekcia je vpravenie ordinovaného lieku pomocou ihly a striekačky do svalu. Výhodou intramuskulárnej aplikácie injekcie je rýchlejšia absorpcia (lepšie cievne zásobenie) a možnosť podania väčšieho objemu liečiva. Nástup účinku je za 5-10 minút. Týmto spôsobom možno podať vodné roztoky, suspenzie, emulzie i olejové látky.

3 b) Intravenózna injekcia

Intravenózna injekcia predstavuje vpravenie liekov do žily. Do žily sa aplikujú zásadne roztoky určené na i.v. podanie. Do žily sa nikdy neaplikujú olejové lieky, suspenzie a emulzie. K skupinám liekov, ktoré sa aplikujú do žily, patria antibiotiká, antihistaminiká, analgetiká … Nástup účinku lieku je do 1 minúty.

Lieky pre intravenóznu aplikáciu pripravuje a aplikuje sestra na základe ordinácie lekára. Najčastejšou komplikáciou intravenóznej aplikácie môže byť paravenózne podanie lieku (podanie lieku mimo žilu), kedy liek, ktorý je určený výlučne na intravenózne podanie, môže traumatizovať okolité tkanivo, prípadne spôsobiť jeho nekrózu.

Spôsob aplikácie liekov intravenózne môže byť:

3 c) Príprava a podávanie infúzie

Pri príprave a podávaní infúzie, rovnako i pri venepunkcii (zavádzaní) ihly musí byť dodržaný prísne aseptický postup!

Pri príprave a podávaní infúzie sa kombinuje niekoľko ošetrovateľských techník, a to:

3 d) Intrakutánna injekcia

Intrakutánna injekcia je vpravenie ordinovanej látky pod epidermu do vrstvy kože. Lekár aplikuje do kože malé množstvo liečiva 0,1-0,5 ml. Účel i.c. injekcie je diagnostický alebo liečebný.

Služby

4) Ostatné zdravotné služby

Okrem vyššie uvedených služieb poskytujeme aj: